Om förundersökningsprotokoll

Ett förundersökningsprotokoll, eller FUP som det förkortas, är en sammanställning över de olika åtgärder och material som samlats in och tagits fram under en brottsutredning. Det kan exempelvis handla om förhör och kriminaltekniska undersökningar, analysbesked mm.

police fun funny uniform
Photo by Pixabay on Pexels.com

Allmänt om förundersökning

När polisen får information om att ett brott kan ha begåtts, t. ex genom polisanmälan, beslutar polisen eller en åklagare om en förundersökning ska inledas. Tanken är så klart att alla misstänkta brott ska utredas men ibland kan det vara uppenbart att det inte finns någon möjlighet att utreda ett misstänkt brott varför polis eller åklagare då kan besluta om att förundersökning inte ska inledas.

Om polis eller åklagare beslutar om att inleda förundersökning utses en förundersökningsledare. De flesta förundersökningsledare är åklagare men vid ”enklare” brottstyper kan utredningen ledas av en polisiär förundersökningsledare.

Förundersökningen syftar bl a till att ta reda på vad som har hänt, om ett brott har begåtts, vem eller vilka som kan misstänkas för brottet, om det finns någon målsägande, vittnen och att söka ta fram bevis. Även om det är en åklagare som leder förundersökningen är det polisen som är de som genomför utredningsåtgärderna. I en förundersökning kan det bli aktuellt med en mängd olika åtgärder. Exempelvis förhör med målsägande, förhör med vittnen, tekniska undersökningar, husrannsakan, avlyssning, analyser av insamlat material mm. I slutet av förundersökningen genomför man också förhör med misstänkt och eller misstänkta.

Förundersökningsprotokoll

I princip allt som polisen gör i förundersökningen i ett ärende sammanställs sedan i ett förundersökningsprotokoll – eller FUP – som det förkortas. Material och uppgifter som uppenbart inte behövs hamnar i stället i det som kallas för ”slasken”. Sådant material tas alltså inte med i FUP:en.

Utredningen i FUP:en är en viktig del när åklagaren ska avgöra om åtal ska väckas eller ej. För det fall åklagaren väljer att väcka åtal, dvs lämna in stämningsansökan till domstol, kommer också FUP:en, eller delar av den, normalt vara viktig och nödvändig vid rättegången.

Kan man ta del av förundersökningen?

Under tiden förundersökningen pågår råder förundersökningssekretess. Det innebär att man inte får ta del av förundersökningen och eller FUP. När utredningen ska avslutas sker en slutredovisning. Då har bl a den misstänkte och dennes eventuella försvarare rätt att ta del av och läsa igenom förundersökningsprotokollet. I samband med det har man också möjlighet att komma med synpunkter om man t. ex önskar att något ytterligare ska undersökas eller utredas. När förundersökningen är avslutad blir förundersökningsprotokollet normalt en offentlig handling och därmed möjlig för ”vem som helst” att ta del av.

Som huvudregel är förundersökningen offentlig handling i samband med att att den inkommer till domstolen.